Konsortiet

Dansk

Rationalet bag og baggrunden for projektet.

Aktiv aldring defineres af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som ” en proces hvor man optimerer muligheden for sundhed, deltagelse og sikkerhed, med henblik på at øge livskvaliteten blandt de ældre. Det giver de ældre mulighed for at udleve deres potentiale for velvære igennem hele livet, og deltage i samfundslivet i så høj en grad som deres behov, ønsker og evner tillader, mens de får den tilstrækkelige beskyttelse, sikkerhed og pleje, når de har brug for det”. Definitionen omfatter således en forestilling om fortsat aktivitet på arbejdsmarkedet og den omfatter ligeledes de ældres fortsatte deltagelse i samfundslivet.

Aktiv aldring afhænger af forskellige påvirkninger eller ”afgørende faktorer” som omgiver individer, familier og nationer. En af disse er den psykologiske faktor, som især omhandler troen på egen formåen og evnen til at tilpasse sig til de skiftende livsomstændigheder og kriser, som hører sammen med alderdommen. Troen på egen formåen hænger sammen med et personlige adfærdsvalg, som fremmer aktiv aldring, for eksempel sund livsstil og deltagelse i samfundslivet. 

Peer-uddannelse kan defineres som en proces, hvor velforberedte og motiverede ældre (peer-undervisere) gennemfører uformelle og organiserede undervisningsaktiviteter med jævnaldrende, som er rettet mod at øge deltagernes viden og kompetencer. Forskning viser, at vi er mere villige til at lytte til og personalisere budskaber, og dermed ændre holdninger og adfærd, hvis vi tror, at budbringeren er ligesom os selv - har de samme bekymringer og er udsat for samme pres. Undersøgelser viser, at der også er en række fordele for peer-underviseren: han/hun får specialuddannelse, opnår vigtige kompetencer (bl.a. i facilitering og kommunikation) og bliver anerkendt som leder af jævnaldrende og samfundet.

Igennem projektet vil vi udvikle en metodologi, som er baseret på peer-to-peer-undervisning, med det formål at fremme aktiv aldring, enten i mindre grupper eller ved hjælp af fjernundervisning over internettet. Målet med undervisningen er at øge deltagernes (ældre 55+) tro på egen formåen og evne til at håndtere ændrede livsomstændigheder.

 

Referencer

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Bowles, S. and Gintis, H. (1976) Schooling in Capitalist America New York: Basic Books.

Commission Staff Working Document on the European Year for Active Ageing (2011) http://europa.eu/ey2012/BlobServlet?docId=6780&langId=en

EUROSTAT 01/2012 (ISSN 1830-7906) – “Active ageing and solidarity between generations”

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publ...

 

EUROPEAN COMMISION - Special Eurobarometer 378- “ACTIVE AGEING” Report 2012

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

World Health Organisation (2002) Active Ageing - A Policy Framework http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf

 

Projektets innovative karakter

Projektet ansporer til livslang læring og bruger princippet om livslang læring inden for et specifikt område – aktiv aldring.

Projektet er innovativt, fordi det udvikler en metodologi, som er baseret på peer-to-peer gruppefacilitering, som gennemføres af ældre, for at fremme aktiv aldring. Der udvikles undervisningsmoduler, som skal hjælpe de ældre med at anvende principperne om livslang læring i en dialogbaseret undervisningsform. Undervisningen tager også fat på behovet for rådgivning og vejledning af ældre borgere inden for sundhedsområdet og det sociale område.

Så vidt vi ved, er dette det eneste europæiske projekt af sin slags.