Lignende EU projekter

Dansk

ACT-Net

ACT-NET er et transnationalt netværk af europæiske eksperter og fagfolk som arbejder med at evaluere uformel læring. Netværket er baseret på det teoretiske og praktiske ACT!-projekt (Active Citizen Training 2005-2008), hvor man udviklede en unik tilgang til at vurdere og dokumentere kompetencer i uformelle læringskontekster. ACT-NET tilbyder metoder, instrumenter og lettilgængeligt webbaseret software til at udvikle skræddersyet evaluering af individualiserede uformelle læringsprojekter. Det henvender sig især til de interessenter, som arbejder med dårligt integrerede eller udsatte målgrupper.     

ADD LIFE - Adding quality to life through inter-generational learning via universities

Projektet giver deltagere fra fem lande mulighed for at afprøve en pilotudgave af de udviklede moduler og blive formidlere/mentorer for andre deltagere. ADD LIFE-værktøjskassen er designet til at introducere til god praksis i undervisningsforløb, hvor der deltager flere generationer.

AGE on Stage

Projekter fra forskellige finansieringsprogrammer, som udstikker retningslinjer for god praksis, bliver screenet og evalueret på baggrund af deres konkrete og innovative understøttelse af læringsmuligheder i ældrelivet. Projektet omfatter et europæisk magasin ”Focus Europe”, som er dedikeret til det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. I magasinet opsummeres de projekter og resultater som er relevante for læring i ældrelivet. 

ASLECT

ASLECT-projektet (Active Seniors Learn, Educate, Communicate and Transmit) vil identificere en række gode praksisser i ældres engagement i uddannelse og kulturliv; udarbejde materiale som skal hjælpe kulturprofessionelle med at udvikle undervisningsprogrammer sammen med og til de ældre; producere en række anbefalinger til kulturelle organisationer som arbejder med ældre, og øge opmærksomheden omkring de ældres potentielle bidrag til uddannelses- og kulturområdet ved hjælp af PR-aktiviteter på nationalt og europæisk plan.

Projektet har fokus på at valorisere resultater og erfaringer fra livslang læringsprogrammer. Her kan du læse det nyeste nyhedsbrev.

ForAge

ForAge er et europæisk multilateralt netværk, hvis hovedformål er at kommunikere og promovere læringserfaringer over for ældre for at øge standarden for praksis i og uden for Europa. ForAge’s mål er at sammenkoble forskellige aktiviteter og projekter og dermed fungere som en samlet indgang til information om ældres læring i Europa. Et andet mål er at højne anerkendelsen af, at det er en værdi at lære nye ting som ældre og en måde at skabe inklusion, deltagelse og solidaritet mellem generationerne i de europæiske samfund. Netværket ønsker at bidrage til den internationale forskning i ældres læring og lette adgangen til innovative og progressive idéer og praksisser i Europa. Her kan du læse projektets brochure.   

GATE - Generations Ageing Together in Europe

Formålet med projektet er at opmuntre til refleksion over aktiv aldring og hvad begrebet indebærer for borgere i EU. Mere specifikt kan man sige, at projektet vil bringe folk fra medlemsstaterne sammen for at diskutere hvad aktiv aldring betyder for dem og øge opmærksomheden omkring hvor vigtigt det er at være aktiv når man bliver ældre. Projektet skal være med til at sikre at ældre kan blive på arbejdsmarkedet i længere tid, forebygge social eksklusion blandt ældre ved at opmuntre dem til deltagelse i deres lokalområde, og forebygge at de ældre bliver afhængige af andres hjælp. Projektets brochure kan downloades her.

HiStory – Seniors tell about history

Psykologiske undersøgelser viser, at det er muligt og ønskeligt at lære, selvom man er nået op i en høj alder, især når der tages hensyn til målgruppens specifikke behov. Projektet HiStory tager hensyn til disse behov ved at vælge et emne: den personligt oplevede historie, og integrere emnet i et lettilgængeligt weblog-læringsmiljø, hvor man har mulighed for at inkludere lyd- og videofiler. HiStory vil tage fat på ældres inklusion (og e-inklusion) og fremme aktivt medborgerskab gennem en øget bevidsthed om historiske sammenhænge og, som en konsekvens heraf, ansvarlig politisk og kulturel handling i dag og i fremtiden.  

IGLOO –InterGenerational Learning in OrganisatiOns

Projekt IGLOO skal udvikle en værktøjskasse til virksomheder og organisationer, som skal støtte og facilitere læring og udveksling mellem generationer. Værktøjskassen kommer til at basere sig på de nyeste forskningsresultater inden for læringskompetencer og læring på arbejdspladsen og det drejer sig om en blanding af nye læringsstrategier, koncepter og teknikker. Derudover er projektets formål at øge arbejdsgiveres og arbejderes bevidsthed om læring mellem generationer generelt.

Isolation to Inclusion

Projektet fokuserede på at identificere og forbedre de foranstaltninger, som kan hjælpe de grupper, der har størst risiko for at ende i social eksklusion, med at deltage fuldt ud i samfundslivet. I projektet blev der sat fokus på at styrke initiativer for ældre og på at støtte netværkene bag disse initiativer. Projektet blev gennemført i Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Italien, Litauen og England.

LARA - Learning - a Response to Ageing

LARA-projektets formål er at støtte voksenundervisere ved at udvikle og tilbyde dem undervisning, så de får viden, kompetencer og praktisk information, som kan gøre dem i stand til at undervise på en måde som lever op til de ældres krav og muligheder.  

Mix@ges

Projektet inviterer yngre mennesker (14-20-årige) og ældre mennesker (50+) til at skabe innovative medieprodukter, med vejledning og støtte fra professionelle kunstnere og medieundervisere, for eksempel iPod-film, audioguides til museer, videoblogs om udstillinger, Tagtool-forestillinger eller digitale fotografier. Det vigtigste resultat af samarbejdet er en bog, der blev udgivet i 2013, som skal inspirere undervisere, lærere, kunstnere og fagpersoner samt formidle viden til interessenter og andre, som gerne vil have indblik i den intergenerationelle dialog. 

Q-Ageing

Formålet med projektet er at forbedre ældres leve- og arbejdsmiljøer. Det gør man ved at forbedre kvaliteten af de offentlige tilbud og tilpasse dem til de ældres behov og ved at etablere et nyt bymiljø der tager hensyn til de nye behov, som er et resultat af samfundets aldring og ændrede livsstil.

RIVER Project

RIVER-projektets formål er at synliggøre den læring, ældre får ud af at deltage i frivillige aktiviteter, og tilbyde og forbedre læringsmuligheder for det stigende antal ældre borgere i Europa. Projektet vil udvikle og teste et valideringssystem for seniorfrivillige og fremme læring mellem generationer igennem arbejdet med intergenerationelle projekter for seniorfrivillige. Du kan læse projektets brochure her.

SenEmpower

Projektets formål er at tilbyde undervisning til medlemmer af selvhjælpsgrupper for seniorer og andre frivillige initiativer, for at forbedre deres kompetence i at opmuntre og motivere de ældre, som har svage familie- og sociale netværk, til at påtage sig en større rolle i samfundet. Projektet bygger på det arbejde som er skitseret i det europæiske projekt ”Isolation to Inclusion”, hvor man udformede lokale og regionale handlingsplaner for re-integrering af isolerede ældre i lokalsamfundet.

Senior Guides

Formålet med ”Senior Guides” var at udvikle, implementere og udbrede en undervisningsplan for undervisning af ældre frivillige i at organisere guidede ture for seniorborgere, og informere dem om de specifikke tilbud i deres lokalområde (for eksempel muligheder for livslang læring, frivillige aktiviteter og sociale ydelser).

Senior Project

“Social Ethical and Privacy Needs in ICT for Older People: A Dialogue for Roadmap (SENIOR)” er et toårigt støtteprojekt som skal tilbyde systematisk vurdering ved hjælp af dialog som et nøgleinstrument til at evaluere de sociale, etiske og privatlivsrelaterede problematikker, som knytter sig til IKT og aldring.   

SEELERnetz

“Seniors in Europe learn in Networks (SEELERnetz)” er et projekt, hvor ældre får mulighed for at forbedre deres deltagelse i læringsprocesser ved at gå sammen i sociale grupper (netværk). Et samarbejde mellem landene; Østrig, Bulgarien, Tyskland, Grækenland og Rumænien, undersøger målgruppens daglige aktiviteter og bruger resultaterne til at skabe en praksismodel, som har flere anvendelsesmuligheder.

SEVEN

SEVEN er et internationalt netværk bestående af 29 organisationer, som arbejder for at fremme udveksling af seniorfrivillige. SEVEN’s medlemsorganisationer tæller NGO’er, lokalråd, universiteter og forskningscentre, med erfaring i koordinering og ledelse af programmer for seniorfrivillige. 

TraVeLAGEnts – over 55’s without frontiers

TraVeL AGEnts”-projektets formål er at fremme ældres aktive deltagelse i samfundet, og facilitere deres mobilitet på tværs af den europæiske union, ved at etablere “over 55s without frontiers”-netværk. Netværkene er blevet etableret i 10 EU-lande (Grækenland, Italien, Finland, Tyskland, Portugal, Cypern, Estland, Slovakiet, Polen og Tjekkiet) med medfinansiering af Europa-Kommissionen inden for rammerne af ENEA Preparatory Action.

TOP + “Training Older Persons - Pioneer model usable for older adult trainers”

Den lave interesse blandt ældre medarbejdere for at deltage i livslang læring i Europa, repræsenterer et spild af individuelle muligheder og potentialer, samt et tab af produktions- og økonomiske potentialer. Formålet med projektet er derfor at identificere gode og dårlige praksisser i livslang læring, og udforme og udvikle en undervisningsmodel for ældre lærere og elever, som inkluderer en undervisningsplan og et innovativt undervisningsværktøj.