Konsorcjum

Polski

Przesłanki i tła dla projektu

Aktywne starzenie się jest określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako "proces optymalizacji możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa w celu zwiększenia jakości życia w nawiązaniu do wieku ludzi. To pozwala ludziom realizować ich potencjał dla dobrego samopoczucia przez całe życie oraz uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie z ich potrzebami, pragnieniami i możliwościami, przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniej ochrony, bezpieczeństwa i opieki, gdy potrzebują pomocy". Definicja ta obejmuje pojęcie kontynuacji aktywności na rynku pracy, jak również obejmuje udział osób starszych w społeczeństwie.

Aktywne starzenie się zależy od wielu czynników lub "wyznaczników", które otaczają jednostki, rodziny i narody. Jednym z nich jest czynnik psychologiczny, w szczególności postrzeganie własnej skuteczności i powielanie umiejętności. Powielanie określa umiejętność, jak dobrze ludzie dostosowują się do przemian i kryzysów starzenia. Własna skuteczność jest związana z osobistymi wyborami zachowań, które propagują aktywne starzenie się, takie jak przyjęcie zdrowego stylu życia i uczestnictwo w życiu społecznym.

Edukacja rówieśnicza może być zdefiniowana jako proces, w którym dobrze wyszkolone i zmotywowane osoby (edukatorzy-rówieśnicy) podejmują nieformalne lub zorganizowane działania edukacyjne z rówieśnikami, których celem jest rozwój wiedzy i umiejętności. Badania sugerują, że ludzie są bardziej skłonni do słuchania i personalizacji wiadomości, a tym samym do zmiany postaw i zachowań, jeżeli uważają, że wykładający jest podobny do nich, posiada te same obawy i podlega podobnej presji. Badania wskazują również  wiele korzyści dla edukatorów: specjalne szkolenie, poznanie ważnych umiejętności, w tym ułatwień i komunikacji, uznanie dla liderów przez rówieśników oraz całe społeczeństwo.

Projekt ten chce rozwijać metody oparte na szkoleniu edukatorów - rówieśników, tak aby wspierać aktywne starzenie się w małych grupach lub na odległość z wykorzystaniem Internetu. Szkolenia będą miały na celu wzrost postrzegania własnej skuteczności i kopiowania umiejętności uczestników (osoby starsze 55+).

Piśmiennictwo

  • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
  • Bowles, S. and Gintis, H. (1976) Schooling in Capitalist America New York: Basic Books.
  • Commission Staff Working Document on the European Year for Active Ageing (2011) http://europa.eu/ey2012/BlobServlet?docId=6780&langId=en
  • EUROSTAT 01/2012 (ISSN 1830-7906) – “Active ageing and solidarity between generations”

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EP-11-001

  • EUROPEAN COMMISION - Special Eurobarometer 378- “ACTIVE AGEING” Report 2012

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf

Innowacyjny charakter

Projekt promuje uczenie się przez całe życie i stosuje zasady uczenia się przez całe życie na określony temat - aktywne starzenie się.

Projekt jest innowacyjny, ponieważ rozwija metody oparte na wsparciu grupy przez inne osoby starsze w procesie aktywnego starzenia się. Trzy programy szkoleniowe zostaną opracowane tak, aby pomóc osobom starszym w celu zastosowania zasad kształcenia ustawicznego w formie warsztatów opartych na dialogu. Warsztaty zawierać będą również porady dla osób starszych w zakresie zdrowia i spraw społecznych.

Z tego, co wiemy, jest to jedyny europejski projekt tego typu.