Metodologia

Polski

Struktura projektu PPS jest celowo opracowana w prosty sposób:

  • Potrzeby i stan analizy odnośnie starzenia się i polityki aktywnego starzenia się będą prowadzone w oparciu o kwestionariusze, grupy fokusowe, wywiady pogłębione. Zakres analizy potrzeb jest zebraniem informacji na temat krajowych różnic kulturowych o seksualności i relacji rodzice-dzieci, więc tak aby uzyskać materiały starannie dopasowane do każdego kontekstu krajowego.
  • 30 godzin programu szkoleniowego Twarzą w twarz będzie oparte na aktywnym starzeniu się skierowanym do osób starszych, strukturyzowanych w zakresie pożądanych efektów kształcenia i ukierunkowanych na podniesienie postrzegania własnej skuteczności i umiejętności naśladowania uczestników.
  • Ponadto partnerzy opracują 30-godzinne e-szkolenie dotyczące aktywnego starzenia się o tej samej strukturze i treści jak program treningowy Twarzą w twarz, aby dotrzeć do większej liczby osób starszych.
  • Program szkoleniowy Twarzą w twarz przeznaczony dla moderatorów przez cały czas trwania (45 godzin) będzie skierowany do osób starszych, które chcą uczestniczyć w pilotażu, jako animatorzy. Szkolenia będą ich uczyć jak wspomagać małe grupy i społeczności wirtualne.
  • Program Twarzą w twarz i e-szkolenia dotyczące aktywnego starzenia się. W każdym kraju, 15 starszych osób będzie uczestniczyć w programie Twarzą w twarz, a kolejnych 15 w e-szkoleniu.
  • Upowszechnianie i wykorzystywanie projektu i jego rezultatów, tak aby mogły być wykorzystywane przez grupy docelowe.
  • Zarządzanie projektem i zapewnienie jakości zagwarantuje prawidłowy rozwój projektu. Każdy partner uczestniczy we wszystkich WP i jest odpowiedzialny za analizę potrzeb, pilotaż, wykorzystywanie i rozpowszechnianie w swoim kraju.

Wszyscy partnerzy mają doświadczenia w prowadzeniu projektów europejskich.

Komitet Sterujący będzie pracować na odległość za pomocą wewnętrznej strony internetowej z dostępem poprzez hasło, okresowych spotkań i wideokonferencji.

Co sześć miesięcy każdy partner będzie sporządzał sprawozdanie skierowane do koordynatora projektu. Sprawozdanie z postępu prac zawiera informacje o każdej działalności i wydatkach poszczególnych państw partnerskich.