Konzorcij

Slovenščina

Namen in ozadje projekta

Aktivno staranje je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opredelila kot »proces optimiziranja priložnosti za zdravje, sodelovanje in varnost z namenom izboljšanja kakovosti življenja v procesu staranja. To omogoča ljudem, da uresničijo svoj potencial za dobro počutje v njihovem celotnem življenju in sodelujejo v družbi v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmožnostmi, hkrati pa jim omogoča ustrezno varstvo, varnost in skrb, ko potrebujejo pomoč. " Čeprav ta opredelitev vključuje pojem nadaljnjih aktivnosti delovne sile, obsega tudi (ali predvsem) nadaljnjo aktivno udeležbo starejših odraslih v družbi.

Aktivno staranje je odvisno od številnih vplivov ali dejavnikov, ki obkrožajo posameznike, družine in narode. Eden izmed teh je psihološki dejavnik, zlasti dojemanje lastne učinkovitosti in spretnosti učenja. Prenosi dobrih praks in znanj določajo, kako dobro se bodo posamezniki prilagodili prehodu in morebitni krizi staranja. Samoučinkovitost je povezana z osebnimi vedenjskih izbirami, ki spodbujajo aktivno staranje, kot je denimo sprejetje zdravega načina življenja ter aktivna družbena udeležba.

Izobraževanje vrstnik za vrstnika (peer-to-peer) lahko opredelimo kot proces, s katerim dobro usposobljeni in motivirani ljudje (strokovni mentorji) izvajajo neformalne ali organizirane izobraževalne dejavnosti z vrstniki, torej starejšimi odraslimi, katerih cilj je nadgrajevanje znanja in lastnih spretnosti. Raziskave kažejo, da se ljudje bolje odzovejo ter sodelujejo, tudi v smislu sprememb lastnega vedenja in obnašanja, če zaupajo mentorju, ki je eden izmed njih. Študije kažejo tudi precej koristnih učinkov za mentorja: specializirano usposabljanje za delo s starejšimi odraslimi (mentorstvo), učenje pomembnih veščin in kompetenc, vključno s prenosi znanj ter komunikacijo in priznanje ter upoštevanje s strani udeležencev, vrstnikov in družbe.

V projektu želimo razviti metodologije, temelječe na usposabljanju mentorjev, ki bi z delom z udeleženci spodbujali teme aktivnega staranja: ali v manjših skupinah ali na daljavo s pomočjo spletne učilnice. Usposabljanje bo namenjeno dvigu dojema samoučinkovitosti ter prenosov dobrih praks in znanj med udeleženci (starejši odrasli 55+).

Reference:

  • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
  • Bowles, S. and Gintis, H. (1976) Schooling in Capitalist America New York: Basic Books.
  • Commission Staff Working Document on the European Year for Active Ageing (2011) http://europa.eu/ey2012/BlobServlet?docId=6780&langId=en
  • EUROSTAT 01/2012 (ISSN 1830-7906) – “Active ageing and solidarity between generations”

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EP-11-001

  • EUROPEAN COMMISION - Special Eurobarometer 378- “ACTIVE AGEING” Report 2012

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf

Inovativni značaj

Projekt PPS promovira vseživljenjsko učenje in uporablja principe vseživljenjskega učenja na specifični temi – aktivnem staranju.

Inovativnost projekta izkazuje razvoj nove metodologije, ki temelji na skupinskem vzajemnem poučevanju s strani usposobljenih starejših odraslih-mentorjev s področja aktivnega staranja. Razvili bomo tri programe usposabljanja in sicer tako, da bodo mentorji uporabljali načela vseživljenjskega učenja v specializiranem usposabljanju za starejše odrasle. Usposabljanje obravnava tudi potrebo po svetovanju za starejše občane na področju zdravja in socialnih zadev.

Kolikor nam je znano, gre za edini tovrstni evropski projekt.