Nameni in cilji

Slovenščina

Projekt cilja k razvoju in pilotni izvedbi metodologije ter izobraževalnih programov z namenom spodbujanja starejših odraslih (55+) k aktivnemu staranju in temam, ki so z njim povezane. Metodologija temelji na skupinski mentorirani izvedbi v obliki klasičnega izobraževanja, hkrati bo pa razvit tudi e-sistem z uporabo spletne učilnice za spodbujanje aktivnega staranja.

Programi »iz oči v oči« (klasična oblika izobraževalnih programov s frontalnimi oblikami podajanja znanja) so običajno učinkoviti, vendar je število udeležencev v skupini omejeno s potrebo, da se je tovrstnega usposabljanja potrebno udeleževati osebno. Programi e-učenja (na daljavo s pomočjo spletnih učilnic) pa lahko dosežejo bistveno večje število ljudi, zato smo se partnerji odločili, da razvijemo dve različni verziji izobraževalnega programa za aktivno staranje z enako vsebino. Obe verziji bomo pilotno preizkusili ter s tem preverili, koliko sta učinkoviti ter kako njihovo uporabnost še izboljšati.

Vsebine programa usposabljanja za starejše odrasle na področju aktivnega staranja (iz oči v oči ter učenje na daljavo) bodo razdeljene v module:

  1. Kako uporabljati program usposabljanja
  2. Staranje in vi. Samoocenjevalne vaje.
  3. Strategije za aktivno staranje: javne storitve, ostati povezan, virtualne skupnosti, finančna varnost, stanovanje, prevozi, skrb zase in za druge…
  4. Ostati zdrav: hrana / telesna dejavnost / zasvojenosti
  5. Informativna sredstva in metode za samopomoč

Program usposabljanja za mentorje-vrstnike je naslovljen na tiste starejše odrasle, ki bodo v projektu sodelovali kot mentorji (peer-to-peer; vrstnik-za-vrstnika) in se bo izvajal v klasični predavateljski obliki. Osnovni namen je priprava in usposabljanje mentorjev (vrstnikov) za vodenje skupine udeležencev starejših odraslih ter za izvajanje programov za spodbujanje aktivnega staranja v obeh variantah: iz oči v oči ter obliki učenja na daljavo (e-učenje. Po končanem usposabljanju bodo mentorji-vrstniki izvedli pilotni program usposabljanja za starejše odrasle (55+) v obeh izvedbah z namenom vrednotenja in izvedbene nadgradnje.

Glavni cilj projekta PPS je torej razviti izobraževalni program za starejše odrasle s področja aktivnega staranja, ki bo udeležencem na voljo brezplačno, vodili ga bodo pa usposobljeni mentorji.