Podobni projekti

Slovenščina

ACT-Net

Je mednarodno združenje evropskih strokovnjakov in praktikov na področju vrednotenja in neformalnega učenja. Temelji na znanstveno zasnovanem projektu ACT (Usposabljanje za aktivno državljanstvo 2005-2008), ki je razvil edinstven pristop pri ocenjevanju in evidentiranju kompetenc na področju neformalnega učenja. ACT-NET ponuja metodologijo, instrumente in za uporabo enostavne spletne programme za pripravo vrednotenja osebnih neformalnih izobraževalnih načrtov, namenjenih posebej tistim interesnim skupinam, ki delajo s ciljnimi skupinami tako ali drugače prikrajšanih oseb.

ADD LIFE - Dodajanje kvalitete življenju skozi medgeneracijsko učenje na univerzah

Projekt bo učencem iz petih držav ponudil možnost sodelovanja pri testiranju modulov in da postanejo promotorji ter mentorji oseb, ki se bodo vključili v izobraževanje.
Orodja ADDLIFE, nastala v projektu ADD LIFE  so izdelana tako, da ponujajo najboljše rešitve na področju medgeneracijskega učenja.

AGE on Stage - Starost na odru

Je projekt najboljših praks, ki je financiran iz različnih virov, bo pregledal in ovrednotil konkretne in inovativne pristope k učenju v poznejših letih. Znotraj projekta bo povzeta medgeneracijska solidarnost  in najboljše projektne prakse ter rezultati pomembni za učenje v poznejših letih.

ASLECT

ASLECT- Active Seniors Learn, Educate, Communicate and Transmit Aktivni seniorji se učijo, izobražujejo, komunicirajo in posredujejo je projekt, ki bo identificiral niz dobrih praks vključevanja starejših v izobraževanje in kulturno življenje, izdelano bo gradivo za usposabljanje namenjeno strokovnjakom s področja kulture za delo s starejšimi, projekt bo razvil izobraževalne programe s starejšimi in za njih. Prav tako bo izdelana vrsta priporočil namenjena kulturnim organizacijam za delo s starejšimi ter bo skozi promocijo na nacionalni in evropski ravni povečeval zavedanje o potencialu in prispevkih starejših na izobrazbenem in kulturnem področju.
Projekt je namenjen ocenjevanju rezultatov in izkušenj programa vseživljenjskega učenja. Povezava na newsletter (novičke).

ForAge - Za starost

ForAge je evropska multilateralna mreža z glavnim namenom povezovanja in promocije izkušenj na področju izobraževanja starejših. Njen cilj je dvig izobraževalnih standardov  in načinov dela po Evropi in širše. Cilj jim je tudi postati enotna vstopna točka za informacije  v zvezi z učenjem v poznejših letih v Evropi ter povezovalec različnih aktivnosti in projektov. Prizadeva si za širitev prepoznavanja vrednosti izobraževanja starejših z namenom njihovega vključevanja, sodelovanja in medgeneracijske solidarnosti po Evropi. Glavni cilj mreže je prispevati k delu mednarodnih raziskav, ustvariti evidenčno bazo podatkov ter povečati dostop do inovativnih in razvojno usmerjenih idej v Evropi.
Tukaj najdete povezavo na leaflet  (zloženko)o projektu.

GATE - Generations Ageing Together in Europe - V Evropi se generacije staramo skupaj

Namen je spodbuditi razmislek o aktivnem staranju in kaj le to pomeni državljanom EU. Še več, starejši ljudje iz držav partneric se bodo zbrali in pogovarjali o tem kaj jim aktivno staranje pomeni, krepili zavest o pomenu aktivnega staranja samega, s tem pomagali zagotavljati prisotnost na trgu dela starejšim za dlje časa, preprečevali socialno izključenost s spodbujanjem sodelovanja starejših v lokalnih okoljih in tako preprečevali preveliko odvisnost od pomoči drugih – mlajših v procesu staranja.
project flyer (zloženko) si lahko ogledate tukaj.

HiStory – Seniors tell about history - Starejši pripovedujejo o zgodovini

Odkritja na področju psihologije dokazujejo, da je učenje v poznejših letih možno in zaželeno, sploh ko se upoštevajo posebne želje ciljne skupine. Projekt HiStory upošteva te želje z izborom tem in osebnih zgodovinskih izkušenj ter z vključitvijo izbrane teme  v spletni dnevnik, ki je enostaven za uporabo, kakor tudi na okolja, ki podpirajo avdio in video predvajanja. Projekt ima za cilj socialno vključevanje starejših za povečanje njihovega aktivnega državljanstva v smislu ozaveščanja lastnega zgodovinskega okvira in posledično krepitev političnega in kulturnega udejstvovanja v sedanjosti in prihodnosti.

IGLOO –InterGenerational Learning in OrganisatiOns - Medgeneracijsko učenje v organizacijah

Projekt IGLOO meri na razvoj orodij za organizacije in družbe za potrebe podpore medgeneracijskega učenja in izmenjav izkušenj. Model vsebuje najnovejša znanstvena dognanja o učnih zmožnostih in o učenju na delovnem mestu. Ni mišljen kot koncept klasičnih seminarjev, pač pa kot kompleksen skupek novih učnih strategij, metod in tehnik. Še več, cilj je povečati občutek za medgeneracijsko učenje pri zaposlenih in delodajalcih na splošno.

Isolation to Inclusion - Iz osame v vključenost

Projekt je usmerjen v prepoznavanje in izboljšanje pristopov, ki omogočajo skupinam katerim na razne načine grozi socialna izolacija, za polno sodelovanje v družbenem življenju. Glavni cilj je krepitev pobud starejših za starejše  in podpora mrežam teh iniciativ. Projekt i2i je potekal v Avstriji, na Češkem, Nemčiji, Italiji, Litvi in VB.

LARA - Learning - a Response to Ageing - Učenje – odgovor staranju

Namen projekta LARA je podpora izobraževalcem odraslih z razvojem in zagotavljanjem usposabljanja za povečanje njihovih znanj, spretnosti in praktičnih informacij, ki jim bodo omogočale širjenje znanja, ki odgovarja zahtevam in priložnostim na področju staranja.

Mix@ges

Je projekt, ki naslavlja mlade (14 -20) ter starejše (50+) ljudi, za izdelavo medijskih izdelkov pod vodstvom in s pomočjo profesionalnih umetnikov ter mentorjev s področja medijev, kot so npr. iPod, muzejski avdio vodnik, video blogi z razstav, predstave tagtool in digitalne fotografije. Glavni rezultat projektnega partnerstva je priročnik, izdan leta 2013, namenjen pa je izobraževalcem, mentorjem, umetnikom in praktikom, znanje pa prenaša tudi na interesne skupine ter vse ostale zainteresirane za medgeneracijski dialog.

Q-Ageing

Projekt je namenjen izboljševanju življenja ter delovnega okolja za starejše osebe. To se da doseči z izboljšanjem kvalitete javnih storitev  in prilagajanje slednjih potrebam starejših in drugič z vzpostavitvijo novega urbanega okolja,  ki ne bo gluho za nove potrebe spremenjenega načina življenja in starajoče se družbe.

RIVER Project

Cilj projekta RIVER je obelodaniti prednosti prostovoljskih aktivnosti starejših ter zagotoviti in izboljšati možnosti za učenje rastoči skupini starejših državljanov v Evropi.
Sistem vrednotenja prostovoljstva med starejšimi bo izdelan in testiran, ob tem pa bo spodbujeno medgeneracijsko učenje s sodelovanjem v projektih na področju prostovoljstva starejših.

SenEmpower

Projekt ponuja tečaje usposabljanja članom skupin za samopomoč starejših in članom iniciativ za prostovoljstvo, za izboljšanje njihovih spretnosti in nudenje pomoči tistim starejšim s slabšimi družinskimi in socialnimi omrežji, da bi se aktivneje vključili v družbo. Projekt temelji na poudarkih Evropskega projekta "Isolation to Inclusion", v katerem je bil izdelan akcijski načrt reintegracije za osamljene starejše ljudi na lokalni in regionalni ravni.

Senior Guides - Starejši vodniki

Namen tega projekta je izdelati, uporabiti in razširiti učni načrt za usposabljanje starejših prostovoljcev, da bodo sposobni voditi starejše občane  ter jih seznanjati o določeni lokalni ponudbi in možnostih (npr. priložnosti vseživljenjskega učenja, možnostih vključevanja v prostovoljstvo in zagotovljenih socialnih storitvah).

Senior Project

O IKT za starejše glede na njihove družbene, etične in potrebe na področju zasebnosti: časovni okvir projekta je aktivnost dvoletne podpore, katere namen je zagotovitev sistematične presoje s pomočjo dialoga kot ključnega orodja za ovrednotenje socialnih, etičnih in zasebnih problemov, ki vplivajo na povezavo; IKT in staranje.

SEELERnetz

Starejši v Evropi se učijo v omrežjih je projekt, v katerem imajo starejši boljše možnosti sodelovanja v učnih procesih tako, da se družijo v skupinah (omrežja). Konzorcij več držav: Avstrije, Bolgarije, Nemčije, Grčije in Romunije, raziskuje dnevne aktivnosti ciljne skupine in uporablja dobljene rezultate pri izdelavi praktičnih modelov, ki jih je moč uporabljati z različnimi aplikacijami.

SEVEN

SEVEN je mednarodno omrežje sestavljeno iz 29-ih organizacij, ki promovirajo izmenjavo znanj in izkušenj starejših prostovoljcev. Člani tega omrežja so tudi iz nevladnih organizacij, lokalnih oblasti, univerzitet in raziskovalnih centrov, ki imajo izkušnje pri koordiniranju programov za starejše prostovoljce.

TraVeLAGEnts – over 55’s without frontiers - Prek 55 brez meja

Projekt TraVeL AGEnts ima za cilj spodbujanje aktivnega sodelovanja starejših oseb v družbi in olajšanje njihove mobilnosti po EU na osnovi vzpostavljene mreže z imenom "prek 55 brez meja". Izvaja se v 10-ih evropskih državah (Grčija, Italija, finska, Nemčija, Portugalska, Ciper, Slovaška, Poljska in Češka) s pomočjo sofinanciranja pripravljalnih ukrepov Evropske komisije v okviru ENEA .

TOP + “Training Older Persons - Pioneer model usable for older adult trainers" - - Usposabljanje starejših oseb – začetni model za mentorje starejših odraslih

Nizka udeležba starejših delavcev v vseživljenjsko učenje po Evropi, predstavlja na eni strani široke možnosti in potencial, a tudi upad produktivnosti in ekonomske moči. Cilj projekta je torej prepoznati najboljše in najslabše prakse na področju vseživljenjskega učenja ter oblikovati in izdelati model poklicnega usposabljanja za učitelje in izobraževalce starejših odraslih, vključno z učnimi načrti in inovativnimi izobraževalnimi orodji.